ரக்ரர்

  • ஞானேந்திரம் – பங்கரடி கரந்தன் சந்திக்கு அருகாமையில்
  • சுதன் கரந்தன் சந்தி
  • கண்ணன் -கரந்தன் சந்தி