10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

ரக்ரர்

  • ஞானேந்திரம் – பங்கரடி கரந்தன் சந்திக்கு அருகாமையில்
  • சுதன் கரந்தன் சந்தி
  • கண்ணன் -கரந்தன் சந்தி