10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

லொறி

லம்போதரன் 

கரந்தன் நீர்வேலி

0776341328

……………………………………………………………..

தாஸ்

0770503713

நீர்வேலி தெற்கு நீர்வேலி.

……………………………………………………………………

குமார் – TATA

0777872944

மாசிவன் சந்தி
நீர்வேலி சந்தி நீர்வேலி.

………………………………………………………………………