newneervely.com, நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா -அமைப்பினர் மாணவர்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா -அமைப்பினர் கரந்தன் இராாமுப்பிள்ளையில் கல்வி கற்கும் வசதி குறைந்த மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கினார்கள்.

 0 Comments