10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி Rotaract கழகத்தினது நிர்வாக குழு மற்றும் அங்கத்தவர்களுக்கு சின்னம் சூட்டப்பட்டது

Installation seriol (4)25.10.2015 அன்று யாழ்ப்பாணம் YMCA மண்டபத்தில் நடைபெற்ற Rotaract Clubs of Neervely and Jaffna Peninsula Family இனது இணைந்த பதவியேற்பு வைபவத்தின் போது பிரதமவிருந்தினர் நல்லூர் ROTARY கழகத்தின் தலைவர் Rtn.PHF.P.Janarthan மற்றும் அதிதிகள் இணைந்து  இரு கழகத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கும் சின்னம் சூட்டினார்கள். இதன் போது நீர்வேலி Rotaract கழகத்தினது நிர்வாக குழு மற்றும் அங்கத்தவர்களுக்கு சின்னம் சூட்டப்பட்டது.

Installation seriol (2)

Installation seriol (5)Installation seriol (4)Installation seriol (6)Installation seriol (8)Installation seriol (9)Installation seriol (10)Installation seriol (11)Installation seriol (12)Installation seriol (13)Installation seriol (15)Installation seriol (16)Installation seriol (17)Installation seriol (18)Installation seriol (20)Installation seriol (22)Installation seriol (23)Installation seriol (24)Installation seriol (25)Installation seriol (26)Installation seriol (27)Installation seriol (28)Installation seriol (29)Installation seriol (40)Installation seriol (41)Installation seriol (43)Installation seriol (44)Installation seriol (46)Installation seriol (30)Installation seriol (31)Installation seriol (32)Installation seriol (33)Installation seriol (34)
நீர்வேலி கழகத்தினது நிர்வாக குழு விபரங்கள்

Name                 Phone Number                   Post

Rtr.k.Parani         0773836371                         President

Rtr.k.Pirathap      0778691714                         Joint secretary president elect

Rtr.S.Ajanthan     0775632050                        Secretary

Rtr.R.Braba         0774822175                          Club Service

Rtr.T.Kino           0771230771                           Treasurers

Rtr.P.Piratheep    0768580154                        Vice president

Rtr.P.Jasinthan   0094770591986                    International Understanding-                                                                          -Director of Neervely Rotaract.

 

0 Comments

Leave A Reply