10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

அத்தியார் இந்து

4

 

 

 
நோக்கு(vision)

சமுகத்துக்கு பொருத்தபாடுடைய மனித வளத்தையும் உத்தம குடிமக்களையும் உருவாக்குதல்.

பணி (mission
  • முறையான கலை திட்டத்தின் ஊடாக மாணவர்களின் திறன் மனப்பாங்கு என்பவற்றில் விருத்தியை ஏற்படுத்தல்.
  • இணை கலைத்திட்டங்களினூடாக தலைமைத்துவம் சேவை மனப்பாங்கு பிறரை மதித்தல் முதலான நற்பண்புகளை உருவாக்குதல்.
  • அனைவரையும் கணனித்துறையில் ஆரம்ப அறிவுடையவராக்குதல்.
தாரக மந்திரம் (motto)
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

கல்லூரி கீதம்

பல்லவி

ஜெய ஜெய மங்கள கல்லூரி மாதா
ஜெய சுப மங்கள ஜெயதே

                                                                                       (ஜெய..)

அனுபல்லவி

உத்தமா தலைவர் கல்லூரி ஸ்தாபகர்
அத்தியார் தம்புகழ் துதிப்போம்

                                                                                           (ஜெய..)

சரணம்

மனதினில் மாண்பும் செய்கையிற் சிறப்பும்
நினைவுறு குறியெனக் கொண்டோம்
நமதுறு துணையாம் இறைவன்
இணைமல ரடிகை தொழுது
எமதுறு கடமைகள் புரிவோம்

                                                                                               (ஜெய..)

ஓங்குக ஓங்குக நல்லறமெங்கும்
ஓங்குக விஞ்ஞானத் துறைகள்
என்றும் நின்றே நன்றாய்
எமதெழில் நீர்வையில் வாழி
ஓங்குக கல்லூரி மாதா

                                                                                                 (ஜெய..)

 

mj;jpahu; ,e;Jtpd; tuyhW


eP
u;Ntypf; fpuhkj;jpy; =y= rptrq;fugz;bjH mtHfs; jkJ ,y;yj;jpy; 1850 Mk; Mz;lstpy; jpz;ig;gs;sp xd;iw mikj;J jkpo;> rk];rpUjk; vd;gtw;iwg; Nghjpj;J te;jhH. ,tH mkuj;Jtk; mile;j gpd;dH mtuJ rpNu];l ike;jdhd rptrq;fugz;bjH je;ijapdhy; elhj;jg;gl;L te;j jpzizg;gs;spia tp];jhpj;J 1880 Mk; Mz;lstpy; ‘irtg;gpufhr tpj;jpahrhiy’ vDk; ngahpy; xU ghlrhiyia mikj;J elhj;jp te;jhH. ,tH 1914 ,y; rptgjk; mile;j gpd;dH mtuJ Gjy;td; eluh[g;gps;is ,g;ghlrhiyia elj;jp te;jhH. fhyg;Nghf;fpy; mtUf;F fld; njhy;iy mjpfhpf;f ghlrhiyia tpw;f Kw;gl;lhH.

mf;fhyj;jpy; fpwp];jt kprdwpkhHfspd; nry;thf;F mjpfhpj;J ,Ue;jikahy; mtHfs; ghlrhiyia thq;f Kw;gl;ldH. ,jid nfhOk;G tHj;jf fk;gdpapy; flikahw;wpf; nfhz;bUe;j KjypahH mj;jpahH mUzhr;ryk; mtHfs; Nfs;tpg;gl;l cld; ,q;F te;J jdJ nrhe;jg;gzj;jpy; ghlriyiaAk; mjDld; NrHe;j 2 gug;G fhzp> fpzW Mfpatw;iwAk; thq;fpf; nfhz;lhH. mjd; gpd;dH jdJ nrhe;j Kaw;rpahy; gpukhz;lkhd kz;lgq;fs;> mYtyfk; vd;gtw;iw mikj;J jhd; flikahw;wpa nfhOk;G tHj;jff; fk;gdpapd; nghwpapayhsH rhs;]; ];hPgd; mtHfshy; 1929 ,y; mj;jpahH ,e;Jf;fy;Y}hpia jpwe;J itf;fr; nra;jhH.

,g;ghlrhiyf;F ePHNtypf; fpuhkj;jpy; khj;jpuky;y NtW gy ,lq;fspy; ,Ue;Jk; khztHfs; tUif je;jhHfs;. mf;fhyj;jpy; ghlrhiy khztHfspw;F kjpaNghrdk; toq;fg;gl;lJ. Muk;g fhyj;jpy; kjpaNghrdkhf NrhW toq;fg;gl;lJ. ghlrhiy MrphpaHfspd; rk;gsk;> czTf;fhd nryTfs; ahtw;iwAk; mj;jpahH mtHfNs nghWg;Ngw;wpUe;jhH.

Muk;gj;jpy; jkpo;g;gphpT> Mq;fpyg;gphpT vd ,UgphpTfs; fy;Y}upapy; ,aq;fpd. jkpo; gpupTf;F jiyik cghj;jpahau; xUtUk;> Mq;fpyg;gphpTf;F mjpgH xUtUk; flikahw;wpdu;. ,Njfhyj;jpy; Mq;fpyg;gphptpy; 30 khztHfSk;> 3 MrphpaHfSk; ,Ue;jdH. 1946 Mk; Mz;by; jkpo;g;gphpT 350 khztHfisAk; 14 MrphpaHfisAk; nfhz;bUe;jJ. Mq;fpyg;gphptpy; 125 khztHfSk; 5 MrphpaHfSk; ,Ue;jdH.

1947 Mk; Mz;lstpy; jkpo;> Mq;fpyk; Mfpa ,U gphpTfSk; xd;whf;fg;gl;L xU mjpghpd; fPo; epHthfk; Kd;ndLf;fg;gl;lJ. epHthfj;ij jpwk;gl elj;Jtw;fhf gFjpj; jiytH xUtH flikahw;wpdhH.

1954 Mk; Mz;by; 700 khztHfSk; 35 MrphpaHfSk; fy;Y}upapy; ,Ue;jdH. ,f;fhyj;jpy; ePHNtypf;F tUif je;j gpujk ke;jphp NrH. N[hd;.nfhj;jyhtiy ,g;ghlrhiyf;F tUif je;J jpU.mj;jpahH mtHfisg; ghuhl;bf; nfsutpj;jhH.

1957 Mk; Mz;L f.ngh.j caHju tFg;Gfs; Muk;gpf;fg;gl;ld. fiy> tHj;jfk>; tpQ;Qhdk; Mfpa %d;W gphpTfSk; rpwg;ghf nraw;gl;ld. gy tsq;fSld; fy;Y}hp rpwg;ghf tpsq;fpaJ. 1961 Mk; Mz;by; muR ehl;bd; rfy ghlrhiyfisAk; nghWg;Ngw;wijj; njhlHe;J mj;jpahH ,e;Jf; fy;Y}upAk; murpd; nrhj;jhf khw;wg;gl;lJ. ,f;fhyj;jpy; fy;Y}upapy; khztH jq;fpf; fy;tp fw;Fk; tpLjp trjpAk; ,Ue;jJ. ntspaplq;fisr; NrHe;j gy khztHfs; tpLjpapy; jq;fp fy;tp fw;wdH;.

murhq;fk; ,g;ghlrhiyiag; nghWg;Ngw;w gpd;dH fy;Y}hp E}y; epiyak;> fpof;Fg;Gw kz;lgq;fs; khbf;fl;blk; vd;gd murhq;fj;jhy; fl;b Kbf;fg;gl;Ls;sd. ,d;W ,f;fy;Y}hp kpfTk; nghypT ngw;W tpsq;Ffpd;wJ. ,f;fy;Y}hpapy; VO(7) fl;blq;fSk; kpfg;nghpaNjhH tpisahl;L ikjhdKk;> f.ngh.j. caHju tFg;Gf;fs; tiu tFg;GfSk; mike;Js;sd.

1965Ij; njhlHe;J te;j fhyg;gFjpapy; f.ngh.j (c.j.) tHj;jfg;gphptpy; aho;khtl;lj;jpNyNa ,f;fy;Y}hp rpwg;ghf ,aq;fpaJ. 1979y; 796 Mf ,Ue;j fy;Y}hpapd; khztH njhif gbg;gbahf caHe;J 1988y; 1015 khztHfisf; nfhz;bUe;jJ. ,f;fhyj;jpy; 40 MrphpaHfs; flikahw;wpdH. 1987> 1988 Mk; Mz;Lfspy; ,e;jpa ,uhZt jq;Fkplkhf fy;Y}hpf; fl;blq;fs; gad;gLj;jg;gl;ld. mjd; gpd;dH 1990 Mk; Mz;L gyhyp gFjpapy; eilngw;w ,uhZt eltbf;ifapd; NghJ ,lk; ngaHe;j kf;fspd; jq;Fkplkhf fy;Y}hp gad;gLj;jg;gl;lJ.

1995 Mk; Mz;L eilngw;w ,uhZt eltbf;if vkJ fy;Y}hpia kpfg; gykhf ghjpj;jJ. typfhkg; gFjp kf;fs; ,lk; ngaHe;J njd;kuhl;;rp kw;Wk; td;dpg;; gpuNjrq;fSf;F nrd;w gpd; ePHNtypg; gpuNjrj;jpy; ,uhZtk; jq;Fk; Kf;fpa ,lkhf vkJ fy;Y}hp mikayhapw;W. fy;Y}hp ikjhdj;ij ClWj;J ,uhZtj;jpd; ghJfhg;G muz; mike;jpUe;jJ. ghlrhiyj; jsghlq;fs; kw;Wk; gy cgfuzq;fs; ghJfhg;G muz;fSf;F gad;gLj;jg;gl;ld. vwpfizj; jhf;Fjy;fshy; ghlrhiyf; fl;blq;fSk; ngUk; Nrjkile;jd.

1996 Mk; Mz;L typfhkg; gFjpf;F kf;fs; kPsf; FbakHe;jijj; njhlHe;J fy;Y}hpr; nraw;ghLfSk; Muk;gkhfpd. ,f;fhyj;jpy; 441 khztHfSk; 26 MrphpaHfSk; ,Ue;jdH. 2000 Mk; Mz;by; njd;kuhl;rpg; gpuNjrj;jpy; eilngw;w ,uhZt eltbf;ifapd; NghJ ,g; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J typfhkg;gFjpf;F ,lk; ngaHe;J te;j kf;fspd; mfjp Kfhkhf fy;Y}hp mike;jJ. ,f;fhyj;jpy; fy;Y}hp ngsjpf tsq;fs; ngUkstpy; ghjpf;fg;gl;ld. 1996 ,id njhlHe;J khztH njhif gbg;gbahf mjpfhpj;J tUfpd;wJ.

mjd; tpguk; tUkhW:

Mz;L
khztu;fs;
Mrpupau;fs;
Copau;fs;
1996
441
26
4
1997
480
27
4
1998
557
26
4
1999
575
27
4
2000
580
31
4
2001
605
28
4
2002
655
28
4
2003
627
32
4