10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Wishing NewNeervely.com the best, and for many more years to come!

NewNeervely.com Has been timely and highly informative in the news & information they have published. I am sincerely grateful for their contribution to Neervely, their dedication and mission to represent our village is second to none. To have an opportunity to witness our festivals from Neervely Kandasamy Temple live was truly remarkable – connecting people who are from Neervely from all over the world. Anything that has to do with Neervely, we can trust NewNeervely.com will publish it first & in a truly comprehensive manner. Congratulations to P. Sasikumar on his success and dedication for his 9 years for the service he has contributed. For all the great endeavors that he is part of, he is truly a noble son of Neervely. Wishing NewNeervely.com the best, and for many more years to come!

0 Comments

Leave A Reply