10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

– I am a huge fan of this website

You are doing a great job. I am a huge fan of this website, statistics will show that I visited this site more often than anyone else.  I,like many others, see the beauty of Neervely through Newneervely.com. I hope and pray that your selfless service and love towards our community, particularly to those who lives abroad, never ends! –

Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life’s deepest joy: true fulfillment.’

Kanagasabesan Ahilan (London)

0 Comments