10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

– I am a huge fan of this website

You are doing a great job. I am a huge fan of this website, statistics will show that I visited this site more often than anyone else.  I,like many others, see the beauty of Neervely through Newneervely.com. I hope and pray that your selfless service and love towards our community, particularly to those who lives abroad, never ends! –

Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life’s deepest joy: true fulfillment.’

Kanagasabesan Ahilan (London)

0 Comments

Leave A Reply