10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

We are proud of this accomplishment……

vvvvFor the last 4 years all the marvelous news from our neervely village about all the schools, temples and other places in the village. We are proud of this accomplishment and everyday we have been looking at the news and how we have aided this village. I thank Sasikumar for his efforts with getting the information and helping us give the Internet to the people of that village. You continue to aid us in helping new neervely. With a few more years they will be able to have the luxuries that we have.

Thank You

Subeskumar Selvaratnam

UK

0 Comments

Leave A Reply