10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

WISHES ON THE 10TH ANNIVERSARY OF NEWNEERVELY.COM

I am pleased in wishing NEWNEERVELY.COM  on its success when it is entering 10th year in serving the Tamils both in Srilanka as well as overseas providing unbiased reports and information about the incidents and activities that have been taking place in Srilanka and particularly at Neervely.

I am very grateful to Mr Sasikumar who has been dedicating himself in providing information and news articles in his website which enables us to know what has been going on in Srilanka.

Being a person whose father hailed from Neervely and married to my wife who hails from Neervely I am privileged to know about the activities and other news that have been happening at Neervely as this website concentrates more about Neervely and we get first hand information about what has been happening at Neervely.

NEWNEERVELY.COM has been successful in providing the information about Neervely and Srilanka and hope that NEWNEERVELY.COM will continue its valuable service to the Tamil community that lives all over the world particularly the diaspora of Neervely.

My heartfelt wishes to NEWNEERVELY.COM that is a jewel in the crown of Neervely in the forth coming years serving the Tamil community.

Wishes From

Mr Ponnuthurai Sivasubramanian

0 Comments

Leave A Reply